Athlete Profile

MAKAROVA Maryna
Birth Date Gender
16 Nov 1998 Women
Age
18
University name University city
Yaroslav the Wise National Law Academy Kharkiv