Athlete Profile

PODRUSHNYAK Anastasiya
Birth Date Gender
29 Sep 1998 Women
Age
18
University name University city
Nat. Univ. of Physical Training & Sports Kyiv